Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron w związku z korzystaniem z niniejszej Strony, w tym związane z zamieszczonymi na Stronie informacjami. Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem. Podanie swoich danych na Stronie lub złożenie Zamówienia za pośrednictwem niniejszej Strony równoznaczne jest z akceptacją postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 1. Definicje pojęć
  1. Administrator serwisu – podmiot odpowiedzialny za poprawne funkcjonowanie Strony.
  2. Administrator – Administrator danych osobowych Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności.
  3. Dostawca Usług Rozliczeniowych – rozliczenia mogą być procesowane przez podmioty trzecie świadczące usługi procesowania danych i płatności, fakturowania należności, usługi rozliczeniowe i sprawozdawcze.
  4. Polityka Prywatności – zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności, stosowanych wobec Użytkowników Strony, szczegółowo opisany na Stronie w zakładce „Polityka Prywatności”.
  5. Produkt – wszelki produkt lub produkty (lub usługi) opisane na Stronie, które mogą być przedmiotem Zamówienia przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  6. Refundacja – zwrot ceny lub części ceny zakupionego Produktu, szczegółowo opisany w paragrafie VIII Regulaminu.
  7. Regulamin – niniejszy regulamin w całości.
  8. Sprzedający – podmiot (lub podmioty) wskazany odpowiednio na Stronie lub w Regulaminie, oferujący możliwość realizacji Zamówienia na Produkty oraz zawarcia transakcji sprzedaży. Podmiot może różnić się w zależności od lokalizacji Użytkownika lub aktualnej dostępności Produktów.
  9. Sprzedaż – potwierdzenie przez Sprzedającego zawarcia umowy na zakup Produktów, zgodnie z Zamówieniem Użytkownika.
  10. Strona – strona internetowa zarejestrowana w niniejszej domenie, przedstawiająca zaproszenie do złożenia Zamówienia.
  11. Platforma – oprogramowanie wykorzystywane do obsługi Strony oraz realizacji innych usług związanych z obsługą Zamówień.
  12. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Stronę.
  13. Zamówienie – złożona przez Użytkownika oferta zakupu Produktów.
 2. Twoja opinia ma znaczenie
  1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony ma możliwość podzielenia się z nami swoją opinią.
  2. Opinie i sugestie należy kierować na adres poczty elektronicznej wskazany na Stronie.
  3. Wiadomość powinna zawierać następujące elementy:
   1. mieć format wiadomości tekstowej;
   2. zawierać załączniki w postaci zdjęć lub plików audio i wideo w formatach: jpg, bmp, pdf, mp3, midi, wav, mpeg, qt, avi, flv, mp4, mpg, wmv, vcd lub asf;
   3. być zgodna z prawdą;
   4. posiadać dokładny opis wszystkich załączonych zdjęć, plików audio lub wideo, z uwzględnieniem następujących informacji:
    1. imienia i nazwiska lub inicjału nazwiska Użytkownika przedstawionego na zdjęciu/nagraniu;
    2. krótkiego opisu tego, co przedstawia zdjęcie/nagranie;
    3. nazwy Produktu, do którego odnosi się zdjęcie/nagranie;
    4. określenia okresu, w jakim korzystano z Produktu;
    5. posiadać załączniki w formie oryginalnej, tj. nie poddane cyfrowej obróbce z wykorzystaniem programów graficznych;
    6. nie zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, dyskryminujących lub niezgodnych z prawem.
   5. Użytkownik wysyłający opinię musi posiadać prawo do publikacji i rozpowszechniania wszelkich nadsyłanych materiałów audiowizualnych.
   6. Użytkownik wysyłający opinię zgadza się na publikację jej treści lub fragmentu jej treści wraz załączonymi materiałami na Stronie oraz innych stronach internetowych zawierających opis Produktu, którego dotyczy opinia.
   7. Dla ochrony prywatności publikowane dane osób, których wypowiedzi oraz/lub zdjęcia zostają zamieszczane na Stronach, mogą zostać zmienione.
 3. Warunki Ogólne korzystania ze Strony
  1. Na Stronie wskazana jest również angielska wersja niniejszego Regulaminu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w interpretacji, angielska wersja Regulaminu jest wersją wiążącą.
  2. Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy Produktów znajdujące się na Stronie stanowią wyłącznie zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników i zawarcia umowy bezpośrednio ze Sprzedającym. Żadna informacja zawarta na Stronie, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
  3. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika stanowi ofertę nabycia Produktu i oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
  4. Użytkownik składający Zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadać zgodę swojego opiekuna prawnego, zgodnie z prawem stanowionym w miejscu przebywania Użytkownika.
  5. Świadczenie usług i Sprzedaż Produktów przez jakiegokolwiek Sprzedającego oraz zapewnienie ich doręczenia do następujących terytoriów jest obecnie niemożliwe: Afganistan, Bangladesz, Białoruś, Birma (Myanmar), Burundi, Kambodża, Republika Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Konga, Kuba, Dżibuti, Erytrea, Etiopia, Republika Gwinei Równikowej, Gambia, Gwinea, Gujana, Iran, Irak, Kuwejt, Kosowo, Krakozja, Laos, Lesotho, Liberia, Mauretania, Mongolia, Niger, Korea Północna, Terytorium Palestyńskie, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Surinam, Syria, Tadżykistan, Turkmenistan, Uganda, Sahara Zachodnia, Jemen, Zimbabwe. Zamówienia wymagające dostawy do któregokolwiek z tych terytoriów co do zasady nie będą przyjmowane przez Sprzedającego. W drodze wyjątku, Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego na prośbę Użytkownika – w tym celu Użytkownik proszony jest o kontakt z biurem obsługi klienta.
  6. Aktualne informacje o Produktach i ich cenach są ważne w dniu wyświetlenia na Stronie.
  7. Zawartość Strony w całości pozostaje własnością odpowiednich podmiotów. Produkty, których dotyczą informacje na Stronie, spełniają wszystkie wymagania prawne w miejscu sprzedaży. Za miejsce sprzedaży uznaje się zawsze siedzibę Sprzedającego. Osoba zainteresowana Produktami przedstawionymi na Stronie i złożeniem oferty ich nabycia powinna we własnym zakresie zapoznać się z obowiązującym prawem lokalnym związanym z zakupem Produktów opisanych na Stronie oraz zobowiązana jest przestrzegać tego prawa.
  8. Ceny podane na Stronie zawierają podatki i opłaty właściwe dla siedziby Sprzedającego. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia i może zawierać wliczony koszt wysyłki (według informacji na Stronie). Produkty podlegają różnym zniżkom i promocjom.
  9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów opisanych na Stronie, wprowadzania nowych Produktów i wycofywania dotychczas prezentowanych, oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian bez wcześniejszego powiadamiania.
  10. Aby możliwie sprawnie przeprowadzić realizację Zamówienia, należy poprawnie podać dane w systemie informatycznym Platformy lub za pomocą środka komunikacji elektronicznej. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. W celu dodatkowego, telefonicznego potwierdzenia Zamówienia, Użytkownik proszony jest o podanie numeru telefonu.
  11. Dane osobowe przekazywane podczas składania Zamówienia, są przetwarzane przez Administratora serwisu, Dostawcę Usług Rozliczeniowych lub Sprzedającego w zakresie koniecznym do realizacji Zamówień, w tym do procesowania rozliczeń online i offline i obsługi posprzedażnej, zgodnie z Polityką Prywatności.
  12. Dla ochrony prywatności mogą zostać zmienione imiona i dane osobowe Użytkowników i innych osób, których wypowiedzi oraz zdjęcia zostały zamieszczone na Stronie, zgodnie z Polityką Prywatności.
  13. Mimo dołożenia wszelkich starań nie ma gwarancji, że publikowane opisy Produktów nie zawierają niedoskonałości i pozbawione są błędów, dlatego też nie mogą być one podstawą do ewentualnych roszczeń. Administrator serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i aktualizację wszystkich informacji zamieszczonych na Stronie. Jednocześnie nie może zagwarantować, że zamieszczone informacje całkowicie wyczerpują poruszane tematy. W związku z tym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji nieścisłości w treści dostępnych informacji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany, poprawiania oraz aktualizacji treści na Stronie w dowolnym momencie.
 4. Własność intelektualna
  1. Wszystkie prezentowane na Stronie Produkty jak i inne nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych, mogą one być chronione zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli jak i samego Sprzedającego. Znaki towarowe, handlowe, nazwy producentów i firm zostały wykorzystane na Stronie wyłącznie w charakterze informacyjnym i stanowią własność ich prawnych właścicieli.
  2. Treść niniejszej Strony w całości podlega prawom autorskim lub innym prawom własności intelektualnej i nie może być wykorzystywana w celach innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie, w szczególności nie może być kopiowana, w całości lub w części.
  3. Zabronione jest gromadzenie, wykorzystywanie fragmentów, powielanie i/lub umieszczanie na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub stronie innych sprzedawców online jakichkolwiek materiałów ze Strony, w szczególności informacji dotyczących Produktów. Zabronione jest wykorzystywanie nazw Produktów oraz Sprzedającego, etykiet, zdjęć, opisu Produktów ani żadnego fragmentu Strony w celach innych niż prywatne i niekomercyjne.
  4. Wszelkie teksty, dane, materiały graficzne, obrazy, logo, fotografie, pliki, oraz wszystkie inne materiały w ramach Strony, a także dobór, organizacja, koordynacja, kompilacja materiałów i ogólny wygląd i charakter Strony stanowią własność intelektualną Sprzedającego lub odpowiednich właścicieli prawnych. Podlegają one ochronie przez prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym konwencje międzynarodowe i prawa własności. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone dla Sprzedającego lub innych właścicieli. Wszystkie znaki towarowe, marki i nazwy towarowe stanowią własność Sprzedającego lub innych podmiotów. Bez wyraźnej zgody właściciela praw do materiałów Użytkownik lub inne osoby nie mają prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób.
 5. Sprzedaż produktów opisanych na Stronie i realizacja Zamówień
  1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę, przez cały rok.
  2. Zamówienia można składać za pośrednictwem sieci Internet lub w drodze kontaktu telefonicznego z dowolnego miejsca na świecie.
  3. Sprzedaż następuje po weryfikacji dostępności Produktu oraz technicznych możliwości realizacji transakcji między właściwym Sprzedającym a Użytkownikiem.
  4. Moment złożenia Zamówienia nie jest równoznaczny z momentem Sprzedaży.
  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji Zamówienia bez ustalonej przyczyny.
  6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego (w szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).
  7. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym. Użytkownik może otrzymać dodatkowe potwierdzenie zawarcia umowy drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
  8. W przypadku dokonania Sprzedaży, Produkty których dotyczy Zamówienie zostaną dostarczone drogą elektroniczną.
  9. Płatności mogą być ewidencjonowane i przetwarzane przez różnych Dostawców Usług Rozliczeniowych (odpowiednio w zależności od wybranej formy płatności).
  10. W przypadku wybrania przedpłaty, Produkt jest wysyłany w momencie otrzymania środków w wysokości 100% wartości Zamówienia i kosztów dodatkowych (np. koszt przesyłki, ubezpieczenia) oraz po dokonaniu Sprzedaży.
  11. W przypadku jeśli Sprzedający nie dokona Sprzedaży opłaconego Zamówienia, płatność jest zwracana Użytkownikowi.
 6. Zmiany w Zamówieniu
  1. W przypadku złożenia Zamówienia na Produkt, na który przez obsługę Strony lub przez błąd serwera wprowadzona została błędna cena, Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany, a Zamówienie może zostać anulowane.
  2. Użytkownik może zmienić lub wycofać złożone Zamówienie w całości najpóźniej w ciągu 2h od momentu potwierdzenia Zamówienia. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym poprzez pocztę elektroniczną.
 7. Odstąpienie od umowy
  1. Ponieważ umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym zawierana jest wyłącznie na odległość, Użytkownik może każdorazowo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty potwierdzenia Zamówienia.
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w stosunku do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
  3. W przypadku Produktu będącego treścią cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym, Użytkownik może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, jeżeli nie rozpoczął korzystania z oferowanej usługi. Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy wraz z rozpoczęciem korzystania z usługi oferowanej jako treść cyfrowa niezapisana na nośniku materialnym.
  4. Odstąpienie musi każdorazowo zostać poprzedzone kontaktem telefonicznym oraz pisemnym oświadczeniem według wzoru przesłanego na podany w formularzu adres e-mail, wskazującym rachunek bankowy Użytkownika, który dokonał zapłaty za Produkt. Kontakt telefoniczny oraz wysłanie oświadczenia musi nastąpić przed upływem wskazanego w paragrafie VII ustęp 1 powyżej 14 dniowego terminu.
  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku problemu technicznego, który wynikł w trakcie realizacji, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. W takim przypadku Użytkownik nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 8. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane listem na adres korespondencyjny przekazany drogą mailową na podany w formularzu adres mailowy.
  2. Reklamacji podlegają Produkty niezgodne z umową i Produkty poddane gwarancji satysfakcji. Niniejszy rozdział reguluje w szczególności reklamacje składane na podstawie gwarancji satysfakcji.
  3. Refundacja Produktu zareklamowanego na podstawie gwarancji satysfakcji jest możliwa jedynie przy pierwszym zakupie Produktu, wyłącznie w odniesieniu do ceny jednej sztuki Produktu odpowiednio na osobę/gospodarstwo domowe, pomimo zamówienia większej ilości Produktów przez Użytkownika.
  4. Refundacja jest możliwa tylko przy zgłoszeniu reklamacji przed upływem 60 dni od daty otrzymania Produktów przez Użytkownika pisemnie na adres podany w korespondencji mailowej.
  5. Użytkownik korzystając z procedury Reklamacji, ma zagwarantowane prawo dochodzić ceny maksymalnie jednego zakupionego Produktu. Pozostałe opłaty i koszty, w tym koszty wysyłki, nie będą zwracane. W przypadku zamówienia większej ilości Produktów, cena liczona jest jako średnia cena Produktu; koszt wysyłki zamówionego Produktu ponosi Użytkownik.
  6. Minimalny zakres informacji, które powinny znajdować się w piśmie reklamacyjnym, obejmuje: dane Użytkownika, na którego złożone zostało Zamówienie (imię i nazwisko Użytkownika, adres na który doręczono Produkty, adres e-mail oraz numer telefonu), nazwę zakupionych Produktów, datę rozpoczęcia i zakończenia użytkowania Produktów oraz dokładny przebieg i skutki użytkowania, oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji (tj. naprawy lub wymiany Produktów lub otrzymania Refundacji) oraz numer rachunku bankowego (obejmujący zarówno IBAN, jaki i SWIFT), na który Refundacja ma zostać dokonana. Ponadto, pismo reklamacyjne powinno być czytelne, sporządzone w formie umożliwiającej odczytanie treść pisma i zawierać czytelny podpis Użytkownika. Reklamacje niezawierające powyższych informacji nie będą rozpatrywane.
  7. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu na wskazany w paragrafie 4 adres. W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie, automatycznie nastąpi Refundacja lub naprawa/wymiana Produktów. Użytkownik może uzyskać informację o statusie wniesionej reklamacji pod adresem e-mail Sprzedającego wskazanym przez biuro obsługi klienta.
  8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, pieniądze za zakup równe cenie jednego zakupionego Produktu Sprzedający lub podmiot przez niego upoważniony przekazuje wyłącznie przelewem bankowym, na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w piśmie reklamacyjnym.
  9. W odniesieniu do Zamówień opłacanych z góry za pomocą karty kredytowej lub debetowej, w przypadku gdy Użytkownik zainicjuje w swoim banku obciążenie zwrotne (tzw. “chargeback”), procedura reklamacyjna zostanie wstrzymana a reklamacja nie będzie rozpatrywana przez Sprzedającego do momentu rozwiązania sporu. Mimo spełnienia warunków gwarancji i reklamacji, taki Użytkownik nie otrzyma Refundacji jeśli bank zaakceptuje obciążenie zwrotne.
 9. Dodatkowe informacje
  1. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Produktów prezentowanych na Stronie, do Państwa dyspozycji pozostaje dział obsługi klienta. W celu uzyskania szybszej odpowiedzi prosimy o kontakt telefoniczny na numer wskazany na Stronie lub mailowy za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie. Dzwoniąc pod podany na Stronie numer, Użytkownik ponosi opłatę zgodną z cennikiem swojego operatora.
 10. Odpowiedzialność
  1. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników i Sprzedających ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach realizacji Sprzedaży, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz Sprzedających, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Właściciel Platformy w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Produktów oferowanych na Stronie, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Sprzedających, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających Zamówienia. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie przez Sprzedających Sprzedaży.
  2. Dostawca Usług Rozliczeniowych nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami a Sprzedającymi i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych przez Użytkowników. Dostawca Usług Rozliczeniowych w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Sprzedających do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług oraz wypłacalność Użytkowników.
  3. Dostawca Usług Rozliczeniowych nie realizuje usługi płatniczej, nie prowadzi rachunków płatniczych ani rozliczeniowych. W ramach działalności, Dostawca Usług Rozliczeniowych posługuje się wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi oraz instytucjami płatniczymi, które dobiera z zachowaniem należytej staranności w wyborze.
  4. Sprzedający, Dostawca Usług Rozliczeniowych ani Administrator serwisu nie biorą odpowiedzialności wobec firm lub osób trzecich z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, wynikłych w trakcie użytkowania Produktów prezentowanych na Stronie.
  5. Sprzedający nie uwzględnia reklamacji z tytułu różnic między wyglądem zakupionego Produktu, a jego wyglądem na Stronie. Zdjęcia i rysunki Produktów zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie poglądowy.
 11. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
  2. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z użytkowania Strony, opisanych Produktów, zakupu Produktów u Sprzedającego lub interpretacją niniejszego Regulaminu będzie Sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
  3. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczenie nowego regulaminu na Stronie. Zmiany będą widoczne dla osób składających Zamówienia w trybie online i będą obowiązywać w odniesieniu do Zamówień, które nastąpiły po ich wprowadzeniu.